Kolaylı resmi ilan « Afyon Türkeli Gazetesi haber afyonkarahisar gazete haberler
resmi ilan
http://www.afyonturkeli.com/wp-content/uploads/2013/08/25.jpg25

İHALE İLANI

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmeti Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğü

 

2013/2014 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                                   : 2013/103827

1. İdarenin

a) adresi                                            :Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km.Afyonkarahisar

b) telefon ve faks numarası            : 0 272 2483480 – 0 272 2483487

2. İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı               : Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya

elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam +/- % 20 toleranslı 615.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

Kantar       Makine      Makine      Boşaltılacak

Bölge Adı          Adı             Tipi           Adedi              Ton

Fabrika                    Merkez       Elektrik         5               500.000

Sandıklı        Merkez                Dizel             1               27.000

Sandıklı        Emirhisar   Dizel             1               45.000

Sandıklı        Türkakın    Dizel             1               32.000

Sandıklı        Ekinova              Dizel             1                11.000

TOPLAM         9               615.000

b) yapılacağı yer                              :Afyon Şeker Fabrikasına bağlı Fabrika Merkez Kantarı ile Sandıklı Ziraat

Bölge Şefliğinde bulunan  Sandıklı Merkez, Emirhisar, Türkakın, ve Ekinova Kantarları

c) işin süresi                         : İşletme dönemi, Afyon Şeker Fabrikası 2013/2014 Pancar İşleme Kampanya

Dönemidir. Revizyon dönemi en geç 30.05.2014 tarihinde bitirilecektir.

3. İhalenin

a) yapılacağı yer                               :Afyon  Şeker  Fabrikası  Toplantı  Salonu  Afyonkarahisar Konya Karayolu

22 Km / AFYONKARAHİSAR

b) tarihi ve saati                               : 21/08/2013 Çarşamba günü, saat 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.l- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden  az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2.  İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Basın 1247   –   www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 04 Ağustos 2013, 19:46 tarihinde Küçük Manşetler, RESMİ İLANLAR kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler

Fatal error: Call to undefined function get_related_posts_thumbnails() in /home/afyontur/public_html/wp-content/themes/MbTasarim-Haber-v4/single.php on line 73